כתובת

אחד העם 1 רחובות

פרטים נוספים

טלפון: 08-9470433

פקס: 08-9470396
סלולרי: 052-3728028

דוא"ל: michal@mra-law.co.il

צור קשר

  • Facebook Social Icon

Israel, Rehovot

הפחתת מזונות לאחר ההלכה החדשה במזונות
הלכה ידועה ומושרשת היא, שעל מנת שביהמ"ש ייעתר לתביעה להפחתת מזונות, על העותר להוכיח, כי ממועד מתן פסק הדין, חל שינוי נסיבות עובדתי מהותי, היורד לשורשו של החיוב בפסק הדין.
שינוי, אשר לא ניתן היה לצפות במועד מתן פסק הדין, ואשר בשל קיומו, סכום המזונות שנפסק, אינו ראוי/מוצדק בנסיבות החדשות.
השינוי יכול להיות בזמני שהות הקטינים שנקבעו, ביכולת ההשתכרות של ההורים, במצב בריאותי של אחד ההורים, או של הקטינים, במצב המשפחתי (הולדת ילדים נוספים - עד כה הולדת ילד אחד נוסף לא הוכר כנסיבה אשר לכשעצמה מהווה שינוי נסיבות), נישואין מחדש לאדם אמיד, שינוי מהותי במצב כלכלי לדוגמה, בשל קבלת ירושה, תקבולים כספיים לא צפויים וכדומה (ראה הלכת פייגה 363/81).
 

        

 
בחודש יולי 2017 נקבעה הלכה חדשה (בע"מ 919/15)  אשר הביאה לשינוי מהותי בדיני המשפחה בישראל. עפ"י ההלכה החדשה, שני ההורים חבים במזונות ילדיהם בגילאי 6-15 באופן שווה, מדין צדקה, תוך שהחלוקה ביניהם תקבע, על פי יכולותיהם הכלכליות היחסיות מכלל המקורות העומדים לרשותם, לרבות, משכר עבודה (היינו הכנסות פנויות הווה אומר הכנסת כ"א מההורים לאחר הפחתת חלקו בהוצאות המדור עבור עצמו וצריכתו היחסית),  ובהתחשב בחלוקת הסדרי השהות  של הקטינים עם כל אחד מההורים. פסה"ד עפ"י ההלכה החדשה הנ"ל יושם בפועל גם כשהסדרי השהות עם הילדים היו משמורת משותפת וגם כשהסדרי השהות היו פחותים מכך. 
מאז הלכת בע"מ 919/15 , נדונו השלכותיה  על פסקי דין חלוטים שקדמו למועד קביעתה, בין היתר, נבחן, האם  ההלכה חלה רטרואקטיבית על פסקי דין שניתנו, קודם לקביעתה והאם יש בהלכה  כדי להוות עילה להגשת תביעה להפחתת מזונות, בשל שינוי נסיבות.
מרבית השופטים שדנו בסוגיה זו  קבעו, כי הלכת בע"מ 919/15, לא שינתה את הדרישות שנקבעו בהלכה הקיימת, בכל הקשור לתביעות להפחתת מזונות, וכי שינוי הנסיבות הנדרש צריך להיות מהותי, ואין הוא יכול להתבסס אך ורק על קיומה של הלכה חדשה בבע"מ 919/15.  לגישתם של השופטים, ככל שהנימוק היחידי לצורך בשינוי סכום המזונות, הינו ההלכה החדשה שנפסקה,  הרי שיש לדחות התביעה, בקובעם, כי הלכת בע"מ 919/15 חלה רטרואקטיבית, אך ורק, על תיקים שהיו תלויים ועומדים בעת מתן ההחלטה בהלכת בע"מ 919/15 (היינו תיקים שטרם ניתן בהם פס"ד באותו מועד).
הנימוקים שנתנו השופטים לקביעתם זו, נשענים שיקולים של התיישנות, עקרון היציבות, עקרון סופיות הדיון, עקרון ההסתמכות על היבטיו השונים ורצון למנוע הצפת המערכת בתביעות להפחתת מזונות.
עפ"י גישה זו, ההלכה בבע"מ 919/15, חלה על תביעות חדשות למזונות שהוגשו לאחר ההלכה בבע"מ 919/15,  או על תביעות שהיו תלויות ועומדות במועד קביעת ההלכה (ראה לדוגמא: הש' תמר סנונית פורר בפסק דינה בתלה"מ (ת"א) 38034-09-17 פלוני נ' פלונית מיום 113.18 וראה גם פסק דינו של הש' גורודסקי בתלה"מ 13751-02-178 מיום 11.2.18, תמש 29972-07-16 כב' הש' קצב קרן, תמש 8390-10-17 כב' הש' חני שירה, ראה גם פסק דינו של כב' הש' שני בתמש 29329-07-16, תמש 61453-06-13 הש' גולן תבורי) .

עם זאת, גם שופטים אשר  סברו, כי ההלכה בבע"מ 919/15 אינה מהווה לכשעצמה שינוי נסיבות מהותי, אשר מצדיק לבדו הפחתת מזונות בתיקים בהם ניתנו פסקי דין טרם קביעת ההלכה, סבורים, כי אם יוכח שינוי נסיבות מהותי, הרי שפסיקת המזונות החדשה, תיעשה עפ"י העקרונות שהותוו בהלכת בע"מ 919/15, היינו, צרכי הילדים יקבעו ביחס להכנסתם הפנויה של ההורים ובהלימה להסדרי השהות בין ההורים.

כך לדוגמא, במקרה בו הסדרי השהות הורחבו מהסדרים מינימליים  להסדרים משמעותיים הכוללים לינה במהלך השבוע ובכל סוף שבוע שני, נקבע, כי חל שינוי מהותי ומשמעותי בהסדרי השהות עם הקטינים,  ולפיכך ביהמ"ש מצא לנכון להפחית את סכום המזונות, לאחר שיישם העקרונות שנקבעו  בהלכת בע"מ 919/15   (ראה לדוגמא פסק דינו של הש' שקד בתלה"מ 55934-03-17 ותלה"מ 55844-03-17).
גם לגישתו של כב' הש' פישר בתלה"מ 40928-04-17 , העקרונות שנקבעו בהלכה החדשה בבע"מ 919/15 ,אינם מהווים לבדם שינוי נסיבות, ועדיין יש צורך לבחון האם חל שינוי נסיבות מהותי בהיבטים נוספים (בהסדרי שהות, הכנסות הורים, מצב בריאותי וכיו"ב).  במקרה הנדון הוכח, כי האם הגדילה את שכרה בכ-30% , בעוד ששכרו של האב פחת בכ-30%- שינוי זה מהווה שינוי נסיבות מהותי ולפיכך  ביהמ"ש  הפחית את סכום המזונות בכ- 2,000 ₪ בחודש.
(חשוב לציין כי ההפחתה שבוצעה בסכום המזונות לא התייחסה להסדרי השהות, ולדעת הח"מ לא התחשבו בהסדרי השהות קרוב לוודאי בגלל שסכום המזונות המקורי נקבע בהסכם גירושין כולל , ובו נעשו גם ויתורים רכושיים כנגד קביעת סכום מזונות גבוה, ולפיכך בוצעה הפחתה חלקית בסכום המזונות שנקבע).
 
בעניין זה קיימת גם גישת ביניים , לפיה , אין בהלכה החדשה בבע"מ 919/15 כדי להוות לכשעצמה שינוי נסיבות מהותי, אולם על מנת שביהמ"ש ידון בתביעה להפחתת מזונות ויחיל את עקרונות ההלכה החדשה, יש להקל בדרישות לשינוי הנסיבות העובדתי הנטען . כך לדוגמא כב' הש' מירה רום בתמש (רשל"צ) 48528-04-15 קבעה, כי ממועד מתן פסק הדין חל שינוי נסיבות עובדתי (עליה בשכר ושינוי הסדרי שהות להסדרים שוויונים)  ובנוסף חל שינוי נסיבות משפטי , ולפיכך ביהמ"ש מצא לנכון ליישם את ההלכה החדשה שנקבעה בבע"מ 919/15.
גם כב' הש' סילמן קבע לאחרונה בתמש 18283-10-17, כי אמנם לא די בהלכה החדשה לבדה, כדי להוות עילה להפחתת מזונות, אולם, לגישתו,  ההלכה החדשה מהווה מעין שינוי נסיבות משפטי, אשר עשוי להצדיק בחינה מחודשת של סוגיית המזונות, בתביעה נפרדת וחדשה. הש' סילמן קבע, כי יש להותיר הדרישה להוכחת שינוי נסיבות,  אולם רף הדרישה (הראייתי), יהיה נמוך וקל משמעותית מזה שהיה נהוג עד למועד זה, נוכח ההלכה החדשה. הדברים נכונים, בעיקר כאשר מתקיימים הסדרי שהות שווים או קרובים לכך, בין ההורים, או במקרים בהם  אחד ההורים מתגורר עם בן זוג חדש (יש להניח כי בן הזוג משתתף בהוצאות המדור ולפיכך מרכיב ההוצאות בגין המדור שמוציא ההורה קטן) , ולדעת הח"מ, יתכן שגם שינויים קלים יותר שלא הוכרו עד כה כשינוי נסיבות מהותי, יוכרו עתה כשינוי שדי בו כדי להחיל את ההלכה החדשה, כגון הולדת ילד אחד נוסף וכיוצ"ב.
 
אף שמרבית הפסיקה ביהמ"ש לענייני משפחה היתה נחרצת באשר  היא לא הכירה בהלכה שנקבעה בבע"מ 919/15 לכשעצמה לבדה כשינוי נסיבות המאפשר התערבות,  ובתי המשפט דרשו הוכחת שינוי נסיבות מהותי או קל יותר כאמור, לאחרונה ניתן פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה, אשר אמנם לא הגדיר את ההלכה החדשה כשינוי נסיבות עצמאי, אך העלה סנונית ראשונה להכרה בה ככזו עת ציין כי ניתן להכיר בכך כאפשרות לשנוי נסיבות (ראה רמ"ש 39577-05-17).

גישה חדשנית עוד יותר באה לידי ביטוי בפסק דינו של כב' הש' עובד אליאס (תלה"מ פתח תקווה  4542-03-16) , בו נפסק, כי ההלכה החדשה שנקבעה בעמ 919/15 מהווה דין חדש ושינוי נסיבות  לכשעצמו המצדיק שינוי בשיעור המזונות.  

כב' הש' אליאס קבע, כי גם שינוי בדין לכשעצמו,  אינו דבר צפוי ויורד לשורש פסק הדין או ההסכמה (ככל שהמזונות נקבעו בהסכם) , וככל שלא יוכח כי במסגרת הסכם מזונות נקבעו ויתורים נוספים בגינם נקבע שיעור המזונות כפי שנקבע, ( כגון, ויתורים רכושים),  ביהמ"ש יעתר לתביעה להפחתת מזונות, גם אם פסק הדין שניתן בהלכה החדשה ,הינו שינוי הנסיבות היחיד (ראה סעיף טו לפסה"ד) , וזאת בשל עקרון השוויון, והצדק,  ועל מנת שלא תהא אבחנה בין אבות לגביהם חלה ההלכה החדשה ובין אלה אשר ההלכה אינה חלה עליהם (כאמור בשל העובדה שפסק הדין בעניינם ניתן טרם קביעת ההלכה).
 
ההלכה שנפסקה בבע"מ 919/15 חיה, נושמת, גדלה ומתפתחת ונראה כי אנו צפויים ללמוד על מקרים נוספים, אשר יפיחו בה שינויים והתאמות למקרים שיובאו בפני בתי המשפט. כבר היום, ניכרים אותות השינוי וההפנמה של הצורך להחיל את עקרונות השוויון מטעמים של טובת הילדים, שכן , ככל שיוטל נטל רק על אחד ההורים, תפגע יכולתו  של אותו הורה לספק את צרכי הילדים בעת שהותם עמו, או לחילופין  תיווצר תופעה שלילית של שני בתים , "בית עשיר" ו"בית עני", תופעה אשר אינה מתיישבת עם טובת הילדים והיכולת להתמיד בהסדרי שהות נרחבים לטווח ארוך.
 
 
כתבה עו"ד מיכל ריינס-עמירה, עו"ד, מגשרת ונוטריון
רח' אחד העם 1 ברחובות
טל: 08-9470433  פקס: 08-9470396
www.michalrainesamira-adv.com

 
 האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי.