כתובת

אחד העם 1 רחובות

פרטים נוספים

טלפון: 08-9470433

פקס: 08-9470396
סלולרי: 052-3728028

דוא"ל: michal@mra-law.co.il

צור קשר

  • Facebook Social Icon

Israel, Rehovot

יפוי כח מתמשך – יתרונות ביחס למוסד האפוטרופסות הקיים

אפוטרופסות

יפוי כח מתמשך

הממנה תלוי באפוטרופוס אותו ימנו לו, כאשר האפוטרופוס יכול להיות כל אדם, קרוב משפחה או אפילו אדם חיצוני, שאינו מוכר . אמנם גם אפוטרופוס מחוייב לפעול לטובת האדם שנתמנה עבורו, אולם האפוטרופוס ממונה בשלב בו יש צורך במינויו , פעמים רבות, בשלב שאדם אינו יכול לקבל החלטות בעצמו ו/או לא יכול לבטא את רצונו כנדרש וליתן ביטוי לכל האינטרסים והעניינים שהוא חפץ בהם.

לא ניתן לבטל את הפיקוח של האפוטרופוס הכללי, ויש להגיש דוחות שנתיים לאפוטרופוס הכללי ודוחות בסמוך למינוי.

 

 

 

 

אין אדם מיודע.

קביעת הנחיות מקדימות - לממנה יש אפשרות לעצב מראש את חייו כפי השקפותיו, צרכיו והאינטרסים שלו וליתן הנחיות מקדימות במסמך משפטי,  הנקרא יפוי כח מתמשך. במסמך זה יפרט הממנה את הדרך בה יתקבלו החלטות בעניינו, בסוגיות כלכליות, בריאותיות ואישיות, והממונה – האדם אותו יבחר למלא אחר הוראותיו, יהיה מחוייב לפעול עפ"י הוראות אלה.
המסמך יכול לכלול  התייחסות להיקף רכושו של הממנה, התייחסות לאירועים עתידיים, נתינת מתנות, הלוואות, מעבר מקום מגורים, מעבר למסגרת מוסדית, טיפולים רפואיים , הכל ב"תפירה אישית", כך שלמעשה האדם מבטיח את השליטה על חייו  גם בתקופה בה "אין שליטה", ומבטיח ככל האפשר כי חייו ינוהלו כרצונו בהתאם לעקרונות החשובים לו , והוראות אלו מחייבות , בכפוף לסייגים הקבועים בחוק.

 

פיקוח - ניתן לקבוע ביפוי הכח שלא יהיה פיקוח של האפוטרופוס הכללי – אמנם הפיקוח דרוש לצורך שמירה על האינטרסים של הממנה , אולם כשממנים אדם ביפוי כח מתמשך, בדרך כלל הדבר נעשה בתוך מערכת משפחתית או מערכת בה יש אמון בין הצדדים, ופיקוח האפוטרופוס הכללי מכביד יתר על המידה.


אדם מיודע - ניתן ורצוי לקבוע אדם מיודע – אשר יעודכן ויקבל דיווח על פעולות מיופה הכח, קרוב ככל האפשר ל"זמן אמת" ויהווה גורם מפקח "פנימי" וזאת בעניינים ובמועדים שקבע הממנה מראש ביפוי הכח ,לרבות, קבלת הודעה בדבר התקיימות התנאים וכניסה לתוקף של יפוי הכח.


כאן יצויין כי ויתור על פיקוח האפוטרופוס הכללי ואי קביעת "אדם מיודע" עשויה לפתוח פתח לניצול לרעה של הממנה ע"י מיופה הכח. חשש זה הינו מוגבר כשהמינוי הינו של אדם שאינו בן משפחתו של הממנה.  

לצורך מינוי אפוטרופוס יש צורך לנהל הליך משפטי ולהגיש בקשה למינוי אפוטרופוס  על מנת שיוכל לטפל בענייניו של האדם הזקוק לאפוטרופוס  . כשמוגשת בקשה למינוי אפוטרופוס, יש  לצרף חוות דעת של גריאטר או פסיכוגריאטר, שתעיד על היעדר כשירות של האדם לו מבוקש למנות אפוטרופוס. בנוסף, ביהמ"ש יבקש  לבחון את ההתאמה, הכשירות והמסוגלות האדם שמבקש להתמנות כאפוטרופוס. הבדיקה נעשית  באמצעות מחלקת הרווחה במקום המגורים של האדם הזקוק לאפוטרופוס, כמו כן תיבחן עמדתם של יתר בני המשפחה של האדם לו מבקשים למנות אפוטרופוס (בן/בת זוג/ ילדים ואחים) . הליכים אלו מצריכים זמן לא מבוטל, בירוקרטיה רבה  ותשלום שכ"ט לעו"ד.

כניסה לתוקף – הממנה רשאי לקבוע תנאים לכניסתו לתוקף של יפוי הכח כגון הצגת חוו"ד בהתאם לחוק הכשרות (ברירת המחדל), או באופן אחר כגון חוו"ד רופא משפחה, המלצת ביה"ח וכיוצ"ב.
המינוי יכנס לתוקף באופן מהיר עם מתן הודעה לאפוטרופוס הכללי ותוך הצגת אסמכתאות לקיום התנאים שנקבעו ביפוי הכח לכניסתו לתוקף .
יפוי הכח יכנס לתוקף , ללא צורך בבחינת המינוי שנקבע, ללא צורך בבחינת כשירות האדם שמונה ומסוגלותו, שכן מייפה הכח מינה אותו.

ככל שלא מונו מראש מספר אפוטרופסים, וככל שיהיה צורך בהחלפת אפוטרופוס , לא יהא מנוס אלא לפנות לביהמ"ש שוב בבקשה למנות אפוטרופוס מחליף דבר שיצריך בחינה מחודשת של התאמתו, כשירותו ומסוגלותו של האפוטרופוס החדש לשמש כאפוטרופוס, וגם תהליך זה מצריך נקיטה בהליכים משפטיים ובדיקת מחלקת הרווחה כאמור. כמו כן, במקרה בו מונו מספר אפוטרופוסים ואחד מהם אינו כשיר עוד, יש לפנות לביהמ"ש בבקשה למנות אחד נוסף (ככל שמעוניינים בכך) תחת זה שאינו מסוגל עוד.


להבדיל מיופוי כח מתמשך, אין מנגנון המתייחס ליחסי הגומלין  במינוי מספר אפוטרופסים, אלא אם ביהמ"ש קבע הוראות בעניינים אלו מראש  בצו המינוי. במקרה של מחלוקת בין האפוטרופוסים, ביהמ"ש מכריע במחלוקת , לעיתים קובע הוראות במקרה ותצוץ מחלוקת עתידית ולעיתים עשוי למנות אפוטרופוס חיצוני.
כל פניה לביהמ"ש מצריכה זמן ומשאבים על כל הנובע מכך.

אין אפשרות למנות אפוטרופוס לענייני רכוש או כל עניין אחר כשהאדם לא זקוק למינוי אפוטרופוס ויכול לנהל את ענייניו.

מספר מיופי כח או מיופה כח מחליף – ביפוי כח מתמשך ניתן  ורצוי לקבוע מראש מינוי של מספר מיופי כח או מינוי מיופה כח מחליף למקרה שיפקע יפוי הכח או כשמיופה הכח לא יוכל או לא ירצה לשמש עוד כמיופה כח.

מנגנון לקביעת החלטות בין מיופי הכח - כשממנים מספר מיופי כח ניתן וכדאי לקבוע מראש את יחסי הגומלין בין מיופי הכח, לקבוע את אופן פעולתם של מיופי הכח במשותף או לחוד ולהתייחס לצורך בקיומו של גורם מכריע במידה ומתעוררת מחלוקת בין מיופי הכח , וכל זאת על מנת להבטיח את קיומו של יפוי הכח  לאורך זמן.

ניתן לקבוע כי יפוי הכח יכנס לתוקף גם בזמן שהממנה יכול לטפל בענייניו ללא פגיעה קוגנטיבית  , וזאת אך ורק בענייניו הרכושיים של הממנה.
 

האפוטרופוס מקבל החלטות, ושיתופו של האדם שמונה לו אפוטרופוס מוגבלת יותר.

אופן קבלת החלטות על ידי מיופה הכח  – קביעת כללים מנחים ועקרונות על פיהם מיופה הכח צריך לפעול, תוך כיבוד עצמאותו, כבודו ופרטיותו של הממנה, שיתופו בקבלת החלטות (ככל האפשר) תוך שימת דגש על מדרג הרצון.

שכר – האפוטרופוס רשאי לבקש שכר בהתאם לתעריף הקבוע בדין.

שכר – הממונה יקבל שכר רק אם מייפה הכח קבע זאת מראש תוך ציון גובה השכר.